เพิ่มความอุ่นใจที่เหมาะสำหรับทุกเจเนเรชัน ด้วยประกันสุขภาพที่ครอบคลุม  คุ้มครองทั้งโรคระบาด  โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคโควิด 19 และอุบัติเหตุ เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง หากเจ็บป่วยขึ้นมา ก็สามารถเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลชั้นนำได้ เลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 200,000 – 100,000,000 บาทต่อปี ต้องการแบบไหนก็เลือกได้ 

Elite Health (อีลิท เฮลท์)
คุ้มครองสูงถึง 20 – 100 ล้านบาทต่อปี

ประกันสุขภาพวงเงินความคุ้มครองสูงหมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทุกปี 

 • คุ้มครองโรคระบาด โรคร้าย โรคทั่วไป โรคโควิด 19 และอุบัติเหตุ
 • ไม่ต้องแอดมิทก็คุ้มครองอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
 • คุ้มครองค่าห้อง ICU แบบจ่ายตามจริง สูงถึง 365 วัน 
 • คุ้มครองค่าตรวจวินิจฉัย MRI ค่ารักษาโรคมะเร็งแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง. (Targeted Therapy) ด้วย โดยไม่ต้องแอดมิท
 • เบี้ยวันละไม่ถึง 125 บาท(1)
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 18 – 80 ปี ดูแลสุขภาพยาวๆ จนถึงอายุ 99 ปี

D Health (ดี เฮลท์)
คุ้มครองสูงถึง 5 ล้านบาท(2)

หากต้องแอดมิท เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็มี D Health ช่วยจ่ายเหมาๆ ในวงเงินเดียวทั้งค่าห้องพัก ค่ารักษาพยาบาล 

 • คุ้มครองโรคระบาด โรคร้าย โรคทั่วไป โรคโควิด 19 และอุบัติเหตุ
 • นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล เหมาจ่ายรวมกับค่ารักษาพยาบาล ค่าหมอ ค่ายา ค่าห้อง ICU สูงถึง 5 ล้านบาท(2)
 • เบี้ยวันละไม่ถึง 80 บาท (3)
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 – 80 ปี ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี

เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า
คุ้มครองสูงถึง 500,000 บาท (4)

ประกันสุขภาพไซส์เล็กที่เหมาจ่ายตามจริง
ดูแลคุณตั้งแต่แอดมิทเข้าโรงพยาบาล ด้วยเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้

 • คุ้มครองโรคระบาด โรคร้าย โรคทั่วไป โรคโควิด 19 และอุบัติเหตุ
 • เหมาจ่ายค่ารักษา สูงถึง 500,000 บาท(4)
 • คุ้มครองค่าห้องไม่นับรวมในวงเงินค่ารักษา สูงถึงวันละ 4,000 บาท(4)
 • เจ็บป่วยเข้าพักรักษาตัวในห้อง ICU รับเพิ่มเป็น 2 เท่า
 • เบี้ยวันละไม่ถึง 55 บาท(5)
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 – 70 ปี  ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 81 ปี

(1) สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 50 ปี แผน 1 พื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทย และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี
(2) กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(3) สำหรับผู้เอาประกันภัย อายุ 50 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี
(4) สำหรับแผนความคุ้มครอง 3 โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(5) สำหรับผู้เอาประกันภัย อายุ 50 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 3 และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

– ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
– สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
– เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
– การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
– เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
– เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
– การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
– โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ชายหญิง
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอม ของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่าน และรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว